Svenska Dexterföreningen bildades den 9 maj 2010. Föreningen verkar för dexterrasen i Sverige och samlar ägare och intresserade runt frågor som avel, stambok, livdjursförmedling etc.

Styrelse 2019

Ordförande Clas Helgstrand
Ledamot: Dennis Lööv
Ledamot: Christina Pernholt
Ledamot: Daniel Emitslöf
Ledamot: Ulrica Norberg
Ledamot: Andreas Gunnarsson
Ledamot: Linda Risberg
Suppleant: Johnny Johansson
Suppleant: Therese Spjuth
Revisor: Börje Andersson
Revisor: Tommy Hallafors
Revisorsuppleant: Rickard Wendel
Valberedning: Petra Käll
Valberedning: Rickard Wendel


Lördagen den 11 maj 2019 hölls årsmöte hos Torbjörn Pehrsson i Vänge. Drygt 20 medlemmar närvarande.

Stadgar

§ 1 Svenska Dexterföreningen har till uppgift att tillvarata uppfödarnas intresse genom att:
1. Sprida kännedom om rasen
2. Medverka till att rasen kvalitetsmässigt förbättras och att stambok förs
3. Vara rådgivare i import- och exportfrågor
4. Förmedla djur som är till salu
5. Hålla medlemmarna uppdaterade med vad som händer beträffande rasen

§2 Varje medlem äger en röst. Kan medlem ej närvara vid röstning kan skriftlig röst lämnas till föreningens sekreterare senast en vecka innan beslutsdag.

§3 Föreningen bedriver sin verksamhet i anslutning till NAB, Nordiska Avelsföreningen för Biffraser.

§4 Avgifter fastställs vid varje ordinarie årsmöte. Nytillkomna medlemmar efter den 1 oktober befrias från medlemsavgift under inträdesåret.

§5 Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av minst 5 ordinarie ledamöter och valfritt antal suppleanter. Antalet ledamöter fastställs på årsstämman. Mandattiden skall vara två år förutom vid uppstart då hälften av ledamöterna väljs på 1 år på första stämman och väljs på två år vid andra årsstämman. Valberedningen ger förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter, två revisorer och en revisorssuppleant väljs på stämman. Årsmötet väljer ordförande ur den valda styrelsen. Styrelsen utser själva, sekreterare och kassör.

§6 Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår. Bokföring och redovisningshandlingar skall lämnas till revisor senast den 1 mars för granskning. Revisionsberättelsen skall lämnas in till styrelsen innan årsmötet.

§7 Föreningen skall hålla sitt årsmöte innan maj månads utgång på plats som styrelsen bestämmer. Personlig kallelse skall skickas till medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet till anmäld e-postadress eller brevpostadress. Dagordningen för årsstämman skall innehålla:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk rapport
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av antal styrelseledamöter
10. Ersättning till styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12. Val av ordförande för 1 år ur den valda styrelsen
13. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
14. Val av ledamöter till valberedning minst två personer
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Val av avelsråd
17. Inkomna motioner som inkommit till styrelsen senast 4 veckor innan årsstämman
18. Ärenden som styrelsen tar upp på årsstämman
19. Övriga ärenden

§8 Övriga föreningsmöten bestäms av styrelsen.

§9 Varje medlem äger en röst. Omröstning sker med handuppräckning eller sluten omröstning. Vid jämn fördelning mellan röster har ordföranden utslagsröst, utom då det gäller val av ordförande där majoritet krävs.

§10 Styrelsen tecknar firma. Ordföranden och kassören får företräda föreningen och teckna dess firma i frågor som rör den löpande förvaltningen var för sig. Föreningens firma får i övrigt tecknas av två personer i förening enligt vid varje tidpunkt gällande styrelsebeslut.

§11 Vid ändring av föreningens stadgar skall beslut om detta fattas vid två av varandra följande möten varvid det ena skall vara årsstämma. Förslag till stadgeändringar skall bifogas kallelsen.

Vid eventuell upplösning av föreningen disponeras föreningens tillgångar enligt de beslut som fattas vid två årsstämmor.

Danska importer hos Klämmans Dexter.